prodlení se splátkou, zánik pojištění zastavené nemovitosti, nepravdivé informace poskytnuté dlužníkem věřiteli, nedoplnění zajištění úvěru) a prohlášením úvěru věřitelem (úvěrujícím) za jednorázově splatný, ztráta výhody splátek úvěru; okamžikem odeslání

prodlení se splátkou, zánik pojištění zastavené nemovitosti, nepravdivé informace poskytnuté dlužníkem věřiteli, nedoplnění zajištění úvěru) a prohlášením úvěru věřitelem (úvěrujícím) za jednorázově splatný, ztráta výhody splátek úvěru; okamžikem odeslání oznámení o zesplatnění dluhu s výzvou k zaplacení se stává splatným celý zůstatek jistiny, dohodnuté úroky, na něž by věřiteli vznikl nárok v případě řádného plnění podmínek splácení úvěru dle smlouvy o úvěru a sankce, pokud na ně věřiteli vznikne dle smlouvy o úvěru nárok, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.. Pokud smlouva o hypotečním úvěru trvá ke dni předčasného splacení déle než 24 měsíců a úvěr je takto předčasně splácen v souvislosti s prodejem nemovitosti, která je předmětem zajištění či objektem úvěru; nemůže náhrada nákladů za předčasné splacení přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše úvěru, maximálně však částku 50 000 Kč.. Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud bance nedodáte veškeré výše požadované dokumenty, neposkytnete úplné a pravdivé informace a v případě, pokud je to k posouzení úvěruschopnosti spotřebitele nezbytné, poskytnuté informace bance nevysvětlíte, popřípadě nedoplníte a banka nebude z těchto důvodů schopna posoudit Vaši úvěruschopnost, Banka CREDITAS úvěr neposkytne. V případě prodlení s úhradou dluhu je spotřebitel povinen uhradit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky, s jejíž úhradou je spotřebitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení až do zaplacení, a dále úroky z prodlení z dlužné částky, s jejíž úhradou je spotřebitel v prodlení, kdy výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. u hypotéky RPSN vedle úroků zahrnuje poplatky za zpracování úvěru a smluvní dokumentace, úhrady za vklad a výmaz zástavy do katastru nemovitostí, poplatek za odhad nemovitosti a případné další poplatky.. - doložení dokladů uvedených v seznamu dokumentů k hypotečnímu úvěru, který pro Vás vytvoří hypoteční specialista na základě Vámi poskytnutých údajů zejména o požadavcích na úvěr a plánovaném zajištění. Pokud si přejete svůj hypoteční úvěr předčasně splatit a smlouvu ukončit dříve, vznikají nám s takovým splacením dodatečné a při uzavření smlouvy nepředpokládané náklady:. Parametry poskytnutého úvěru se mohou lišit v závislosti na vaší bonitě a celkovém posouzení vaší schopnosti splácet úvěr. Zástavní právo k nemovitosti musí být v katastru nemovitostí zapsáno jako první v pořadí pro Banku CREDITAS, a do katastru nemovitostí musí být rovněž zapsán zákaz zatížení a zcizení nemovitosti zřízený jako věcné právo. Úvěr můžete splatit kdykoliv po dobu trvání smlouvy, a to zcela nebo z části. Pokud žádná pojišťovna nemovitost nepojistí, lze na její nákup čerpat hypoteční úvěr pouze v případě, že bude jako zástava použita jiná nemovitost, na kterou pojistku uzavřít lze a která má dostatečnou hodnotu vyhovující podmínkám hypotéky. splacení obvykle a prokazatelně nabízíme pro hypoteční úvěry s dobou fixace na 3 roky).. Chceme vám zpříjemnit, zjednodušit a zrychlit získání hypotéky za výhodných podmínek a uvědomujeme si, že jako online hypoteční specialisté musíme tvrdě pracovat na tom, abychom si získali vaši důvěru.. Proč platit nájem a stále nemít nic vlastního? Pořiďte si vlastní bydlení a my vám pomůžeme nastavit splátky tak, aby vás zbytečně nezatěžovaly.. V případě porušení smlouvy o úvěru podstatným způsobem (např. na 30 let a do 70 ti let věku nejstaršího z žadatelů v době doplacení úvěru.. - Detailní přehled o transakcích na účtech a kartách. V případě prodlení s úhradou dluhu je spotřebitel povinen uhradit náhradu účelně vynaložených nákladů, které věřiteli vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele spočívající v poplatku za zaslání 1. Za asistence online hypotečního specialisty si můžete hypotéku uzavřít ve vašem bankovnictví, a to bez nutnosti osobních schůzek z pohodlí vašeho domova.. Berete na vědomí, že neuhrazení splatného dluhu podle smlouvy je závažným porušením smlouvy a že Banka je v takovém případě oprávněna odstoupit od  smlouvy s účinky odstoupení do budoucna a stanovit okamžitou splatnost celého úvěru, případně, aniž by odstoupila od smlouvy o úvěru, prohlásit veškeré nebo některé dlužné částky za okamžitě splatné.. Když jsme s vámi uzavírali smlouvu o úvěru, vycházeli jsme z předpokladu, že hypoteční úvěr budete splácet po celou dobu trvání smlouvy, resp. B) V případě předčasného splacení úvěrů sjednaných před 1. 12. 2016 a po tomto datu nezrefixovaných máme nárok na. Po dočerpání úvěru budete splácet rovnoměrné anuitní splátky skládající se z části dlužné jistiny a vzniklých úroků. Jsme tu pro vás kdykoliv a odkudkoliv.. Mimořádné splátky nebo předčasné splacení kdykoliv a zdarma.. Žádost je však nutné podat     minimálně 10 pracovních dní před datem požadované předčasné splátky, a to písemně anebo osobně v pobočce banky.. prodloužení doby splatnosti hypotéky a s tím související snížení splátek.. získali z vašeho hypotečního úvěru při splácení po celou dobu vaší fixace,. Máte možnost úvěr předčasně zdarma splatit, a to buď zcela, nebo zčásti.. a mezi úroky, které bychom získali dalším půjčením vaší předčasně splacené. U nemovitosti v této oblasti úvěr sjednat nelze.. Rychlé sjednání a výhodné sazby. Orientační představu o výši splátky získáte v naší. Banka před zesplatněním úvěru vyzve spotřebitele k uhrazení dlužné splátky a poskytne mu k tomu lhůtu 30 dnů.. Hypoteční úvěr je určen pouze pro nákup nemovitosti určené k bydlení – podmínkou je, aby financovaná nemovitost měla minimálně 51 % své podlahové plochy určené k bydlení.. Zadejte prosím hodnoty Vaší hypotéky a klikněte na Spočítat.. Spolu s potřebnými doklady ji převezme a zkontroluje, zda jsou kompletní.. Jako všichni zprostředkovatelé v hypotékách jsme i my placeni od bankovních domů a nikdy vám nebudeme účtovat jakékoliv poplatky navíc. Hypoteční úvěr může být poskytnut za účelem koupě obytné nemovitosti do osobního vlastnictví (i koupě spoluvlastnického podílu), koupě pozemku určeného k výstavbě nemovitosti na bydlení, pouze však v případě, že je úvěr zajištěn další nemovitosti, úhrada členských vkladů spojených s právem užívat družstevní byt nebo úhrada finančních prostředků za převod družstevního podílu (je nutné ručit jinou nemovitostí), úhrada dědického podílu ostatním dědicům při převodu nemovitosti do výlučného vlastnictví klienta, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu při převodu nemovitosti do výlučného vlastnictví klienta, refinancování úvěru na bydlení poskytnutého jiným peněžním ústavem, refundaci nákladů na pořízení nemovitosti, do 12i měsíců od data jejího pořízení, výstavbu nemovitosti na bydlení, rekonstrukci nemovitosti.. Pokud by se směnný kurz Banky  deviza střed  měn CZK  a měny, ve které máte příjem či bydliště,  změnil minimálně o 20 % ve prospěch CZK  oproti kurzu Banky deviza střed ke dni uzavření smlouvy o úvěru, máte právo na předčasné splacení svého úvěru, aniž by Banka na Vás požadovala úhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s předčasným splacením.. Lidé si často kupují nemovitost jako investici, případně si kupují rekreační objekt a i tyto nemovitosti Vám zafinancujeme. To v praxi znamená, že pokud jeden z manželů vstoupí do manželství s dluhem, nestává se jeho partner/partnerka automaticky spoludlužníkem. V případě prodlení s úhradou dluhu může být rovněž přistoupeno k výkonu zástavního práva prodejem (zpeněžením) zastavené nemovitosti.. Úvěr se poskytuje od 200 000 Kč na dobu trvání až 30 let od poskytnutí úvěru. Tento výpočet je orientační a slouží jen pro vaši představu. Úvěr je třeba zajistit obytnou nemovitostí v osobním vlastnictví s živelním pojištěním. a každé další upomínky při neplnění smluvních podmínek ve výši 350,- CZK.. Zaslání potvrzení o výši zaplacených úroků úvěru (elektronicky). Na základě vaší žádosti a dodaných dokumentů proběhne schvalování úvěru.. Výše úvěru je u naší banky limitována Vaší bonitou, tj. Za podmínky, že mají příjmy v CZK, ze kterých má být úvěr splácen.. Ukazatel RPSN synteticky postihuje celkové náklady spotřebitelského úvěru vyjádřené jako roční procento z celkové výše spotřebitelského úvěru. Máme pochopení pro obtížné životní situace a pokud budeme o vašich problémech vědět, můžeme včas navrhnout vhodné řešení – např. kupní smlouva, či vyčíslení úvěru u jiné banky), pokud se jedná účelový úvěr. - případně také další informace k doplnění vyžádané poskytovatelem úvěru. upomínky při neplnění smluvních podmínek ve výši 150,- CZK a poplatku za zaslání 2. Ovládejte své finance odkudkoliv a kdykoliv. Online Banking je moderní, bezpečný a efektivní způsob řízení financí prostřednictvím internetu 24 hodin, 7 dní v týdnu. Po dobu čerpání budete platit pouze úroky z vyčerpané části úvěru. Samozřejmostí u nás je, že všichni naši specialisté jsou kvalifikovaní, zkušení a přátelští.. Musí se však jednat o nemovitost, která má alespoň 51 % podlahové plochy určené k bydlení.. A) V případě předčasného splacení úvěrů sjednaných nebo zrefixovaných po 1. 12. 2016 máme podle zákona o spotřebitelském úvěru právo na náhradu. V současnosti kladou banky před žadatele o hypotéky několik obrovských…. Proč platit nájem a stále nemít nic vlastního?. - dokumenty dokládající účel úvěru (např. Výše měsíčních splátek po dočerpání úvěru je dána dobou trvání spotřebitelského úvěru.. Prvním krokem ke sjednání hypotečního úvěru je schůzka s naším hypotečním specialistou. Dá se říci, že vlastní peníze nepotřebujete, musíte však disponovat nemovitostí (může jich být i více), která má (mají) o 10 % vyšší hodnotu, než kolik si potřebujete půjčit. Podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru je pojištění předmětu zajištění (netýká se předmětu zajištění – samostatného pozemku bez stavby): pojištění může být sjednáno u jakéhokoli pojistitele nejpozději před čerpáním úvěru. Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.. Pokud úvěr předčasně splatíte ke konci aktuální doby fixace, budete mít předčasné splacení zcela zdarma.. Klasickou hypotéku na bydlení lze využít pouze na nemovitost, která má alespoň 51 % podlahové plochy určené k bydlení. Toto ocenění zajistí Banka CREDITAS, výše náhrady nákladů, která Vám bude účtována, je uvedena v Sazebníku poplatků pro hypoteční úvěry.. Pokud chce o hypotéku žádat jeden z manželů samostatně, bude třeba nejprve zúžit společné jmění manželů, popř. Hlídáme, porovnáváme a zasíláme vám do bankovnictví aktuální možnosti refinancování hypotečního úvěru, abyste měli vždy tu nejlepší hypotéku.. Vyberte si pojištění u jakéhokoliv poskytovatele s podmínkami, které jsou pro vás ty nejlepší.. Varování před podvodnými emaily a nezabezpečenými stránkami.. Pracovní poměr, ale musí být již minimálně jednou prodloužen a nesmíte být ve zkušební době nebo ve výpovědní lhůtě.. Ano, splátku lze snížit dle vašich aktuálních možností a posunout splatnost až na hranici výše uvedeného, tj. Lze použít nemovitost s číslem popisným, případně evidenčním, která se musí nacházet na území ČR a její majitel musí dát souhlas se zřízením zástavního práva pro naši banku.. Nezaplatíte-li v termínu splatnosti jakýkoli dluh vyplývající ze smlouvy, jste povinen z tohoto dluhu po splatnosti hradit Bance po dobu prodlení vedle úroků sjednaných ve smlouvě, ještě úroky z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. Nejpozději tři měsíce před koncem uplynutí doby platnosti sjednané úrokové sazby vám zašleme dopis s informací, že se blíží změna fixace úrokové sazby na další období, spolu s nabídkou úrokové sazby pro další fixační období, jejíž součástí bude rovněž nová výše splátek po úpravě úrokové sazby.. Vystavení vyčíslení zůstatku k doplacení úvěru. Doba trvání spotřebitelského úvěru je od 3 do 30 let. Záleží tedy na rozhodnutí pojišťovny, zda nemovitost bude ochotna pojistit a za jakých podmínek. Pokud je garáž součástí zastavované nemovitosti k bydlení, u rodinného domu musí tvořit funkční celek, lze využít hypotéku na bydlení.. Spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 05736501 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s. Pro přístup do svého internetového bankovnictví zadejte své uživatelské jméno a jednorázově vygenerovaný kód z vašeho bezpečnostního klíče. Aktuální výše úrokové sazby pro výpočet úroku z prodlení je 10 % p.a.. Výše minimálního příjmu, který potřebujete pro úspěšné získání úvěru na bydlení, se odvíjí od výše splátek hypotéky. 197,20 Kč, můžeme tuto částku půjčit jako jiný hypoteční úvěr do konce doby vaší. Výše úvěru se rovná maximálně 90 % hodnoty nemovitosti stanovené bankou na základě ocenění smluvního znalce Banky CREDITAS.. Ano, musí se ale jednat o nemovitost, která je určena k bydlení. Pokud by ale změna nebo ztráta zaměstnání znamenala výrazné snížení vašich příjmů a hrozilo by, že nebudete schopni hradit současnou výši splátek, určitě nás co nejdříve kontaktujte. Pojištění zastavené nemovitosti musí být platné po celou dobu trvání úvěrového vztahu.. Četnost splátek spotřebitelského úvěru je měsíční. Cizoměnová hypotéka je nabízena v CZK. alespoň po dobu fixace úrokové sazby. Jsme plně regulování Českou národní bankou a úřadem pro ochranu osobních údajů. Při tomto setkání s naším hypotečním specialistou, který Vám poskytne informace k hypotečnímu úvěru, se také dozvíte, jaké dokumenty bude zapotřebí doložit..

Značky:

splátka nemovitost informace ztráta výhoda výzva jistina podmínka smlouva sankce strana souvislost náhrada částka banka úvěruschopnost creditas úhrada pokuta sazba hypotéka rpsn dokumentace zástava závislost bonita schopnost doba pojišťovna pojistka hodnota fixace důvěra transakce karta asistence nutnost schůzka splatnost žádost pobočka možnost oblast představa lhůta plocha koupě výstavba refundace rekonstrukce deviza investice praxe partnerka upomínka situace finance hodina samozřejmost současnost stavba stránka hranice vláda platnost změna nabídka součást úprava společnost četnost ochrana splátkou nemovitosti informace splátek podmínek smlouvy smlouva náhrada částku bance banka creditas úhradou částky sazby bankou hypotéky úhrady nemovitostí smlouvu banku dobu nemovitost hodnotu podmínkám dobou fixace splátky době náhradu hypotéku splatnost banky doby splatnosti podmínkou hodnoty hypotékách úhrada úhradu podmínky náhrady podmínkami splátku smlouvě informací doba hypotéka