prodlení se splátkou, zánik pojištění zastavené nemovitosti, nepravdivé informace poskytnuté dlužníkem věřiteli, nedoplnění zajištění úvěru) a prohlášením úvěru věřitelem (úvěrujícím) za jednorázově splatný, ztráta výhody splátek úvěru; okamžikem odeslání

prodlení se splátkou, zánik pojištění zastavené nemovitosti, nepravdivé informace poskytnuté dlužníkem věřiteli, nedoplnění zajištění úvěru) a prohlášením úvěru věřitelem (úvěrujícím) za jednorázově splatný, ztráta výhody splátek úvěru; okamžikem odeslání oznámení o zesplatnění dluhu s výzvou k zaplacení se stává splatným celý zůstatek jistiny, dohodnuté úroky, na něž by věřiteli vznikl nárok v případě řádného plnění podmínek splácení úvěru dle smlouvy o úvěru a sankce, pokud na ně věřiteli vznikne dle smlouvy o úvěru nárok, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.. Pokud smlouva o hypotečním úvěru trvá ke dni předčasného splacení déle než 24 měsíců a úvěr je takto předčasně splácen v souvislosti s prodejem nemovitosti, která je předmětem zajištění či objektem úvěru; nemůže náhrada nákladů za předčasné splacení přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše úvěru, maximálně však částku 50 000 Kč.. Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud bance nedodáte veškeré výše požadované dokumenty, neposkytnete úplné a pravdivé informace a v případě, pokud je to k posouzení úvěruschopnosti spotřebitele nezbytné, poskytnuté informace bance nevysvětlíte, popřípadě nedoplníte a banka nebude z těchto důvodů schopna posoudit Vaši úvěruschopnost, Banka CREDITAS úvěr neposkytne. Spočítejte si hypotéku v naší kalkulačce a zanechte nám na sebe kontakt. V případě prodlení s úhradou dluhu je spotřebitel povinen uhradit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky, s jejíž úhradou je spotřebitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení až do zaplacení, a dále úroky z prodlení z dlužné částky, s jejíž úhradou je spotřebitel v prodlení, kdy výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. u hypotéky RPSN vedle úroků zahrnuje poplatky za zpracování úvěru a smluvní dokumentace, úhrady za vklad a výmaz zástavy do katastru nemovitostí, poplatek za odhad nemovitosti a případné další poplatky.. Pokud si přejete svůj hypoteční úvěr předčasně splatit a smlouvu ukončit dříve, vznikají nám s takovým splacením dodatečné a při uzavření smlouvy nepředpokládané náklady:. - doložení dokladů uvedených v seznamu dokumentů k hypotečnímu úvěru, který pro Vás vytvoří hypoteční specialista na základě Vámi poskytnutých údajů zejména o požadavcích na úvěr a plánovaném zajištění. Zástavní právo k nemovitosti musí být v katastru nemovitostí zapsáno jako první v pořadí pro Banku CREDITAS, a do katastru nemovitostí musí být rovněž zapsán zákaz zatížení a zcizení nemovitosti zřízený jako věcné právo. Parametry poskytnutého úvěru se mohou lišit v závislosti na vaší bonitě a celkovém posouzení vaší schopnosti splácet úvěr. Po dodání potřebných podkladů se s vámi domluvíme, kdy a jak budete hypoteční úvěr čerpat. Jedná se o doklady totožnosti, doklady k vašim příjmům a dokumenty týkající se prokázání účelu úvěru (např. Úvěr můžete splatit kdykoliv po dobu trvání smlouvy, a to zcela nebo z části. Jednoduše si spočítejte svoji hypotéku a orientační výši splátek, ať už chcete novou hypotéku nebo refinancování.. Pokud žádná pojišťovna nemovitost nepojistí, lze na její nákup čerpat hypoteční úvěr pouze v případě, že bude jako zástava použita jiná nemovitost, na kterou pojistku uzavřít lze a která má dostatečnou hodnotu vyhovující podmínkám hypotéky. splacení obvykle a prokazatelně nabízíme pro hypoteční úvěry s dobou fixace na 3 roky).. V případě porušení smlouvy o úvěru podstatným způsobem (např. Při prodeji nemovitosti pomáhá ošetřit rizika prodávajícího a kupujícího spojená s převodem peněz a převodem nemovitosti.. Stačí si pak vybrat ideální dům nebo byt a hypotéku bez průtahů načerpat.. Berete na vědomí, že neuhrazení splatného dluhu podle smlouvy je závažným porušením smlouvy a že Banka je v takovém případě oprávněna odstoupit od  smlouvy s účinky odstoupení do budoucna a stanovit okamžitou splatnost celého úvěru, případně, aniž by odstoupila od smlouvy o úvěru, prohlásit veškeré nebo některé dlužné částky za okamžitě splatné.. Proč platit nájem a stále nemít nic vlastního? Pořiďte si vlastní bydlení a my vám pomůžeme nastavit splátky tak, aby vás zbytečně nezatěžovaly.. Orientační představu o výši splátky získáte v naší. - Detailní přehled o transakcích na účtech a kartách. Když jsme s vámi uzavírali smlouvu o úvěru, vycházeli jsme z předpokladu, že hypoteční úvěr budete splácet po celou dobu trvání smlouvy, resp. Zavoláme zpět a probereme s vámi váš záměr. na 30 let a do 70 ti let věku nejstaršího z žadatelů v době doplacení úvěru.. V případě prodlení s úhradou dluhu je spotřebitel povinen uhradit náhradu účelně vynaložených nákladů, které věřiteli vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele spočívající v poplatku za zaslání 1. Hypoteční úvěr může být poskytnut za účelem koupě obytné nemovitosti do osobního vlastnictví (i koupě spoluvlastnického podílu), koupě pozemku určeného k výstavbě nemovitosti na bydlení, pouze však v případě, že je úvěr zajištěn další nemovitosti, úhrada členských vkladů spojených s právem užívat družstevní byt nebo úhrada finančních prostředků za převod družstevního podílu (je nutné ručit jinou nemovitostí), úhrada dědického podílu ostatním dědicům při převodu nemovitosti do výlučného vlastnictví klienta, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu při převodu nemovitosti do výlučného vlastnictví klienta, refinancování úvěru na bydlení poskytnutého jiným peněžním ústavem, refundaci nákladů na pořízení nemovitosti, do 12i měsíců od data jejího pořízení, výstavbu nemovitosti na bydlení, rekonstrukci nemovitosti.. prodloužení doby splatnosti hypotéky a s tím související snížení splátek.. Hypoteční úvěr je určen pouze pro nákup nemovitosti určené k bydlení – podmínkou je, aby financovaná nemovitost měla minimálně 51 % své podlahové plochy určené k bydlení.. V případě prodlení s úhradou dluhu může být rovněž přistoupeno k výkonu zástavního práva prodejem (zpeněžením) zastavené nemovitosti.. Po dočerpání úvěru budete splácet rovnoměrné anuitní splátky skládající se z části dlužné jistiny a vzniklých úroků. Lidé si často kupují nemovitost jako investici, případně si kupují rekreační objekt a i tyto nemovitosti Vám zafinancujeme. B) V případě předčasného splacení úvěrů sjednaných před 1. 12. 2016 a po tomto datu nezrefixovaných máme nárok na. Máte možnost úvěr předčasně zdarma splatit, a to buď zcela, nebo zčásti.. Pokud by se směnný kurz Banky  deviza střed  měn CZK  a měny, ve které máte příjem či bydliště,  změnil minimálně o 20 % ve prospěch CZK  oproti kurzu Banky deviza střed ke dni uzavření smlouvy o úvěru, máte právo na předčasné splacení svého úvěru, aniž by Banka na Vás požadovala úhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s předčasným splacením.. Mimořádné splátky nebo předčasné splacení kdykoliv a zdarma.. Zadejte prosím hodnoty Vaší hypotéky a klikněte na Spočítat.. U nemovitosti v této oblasti úvěr sjednat nelze.. Rychlé sjednání a výhodné sazby. Výše úvěru je u naší banky limitována Vaší bonitou, tj. Spolu s potřebnými doklady ji převezme a zkontroluje, zda jsou kompletní.. Tento výpočet je orientační a slouží jen pro vaši představu. Úvěr je třeba zajistit obytnou nemovitostí v osobním vlastnictví s živelním pojištěním. Banka před zesplatněním úvěru vyzve spotřebitele k uhrazení dlužné splátky a poskytne mu k tomu lhůtu 30 dnů.. a mezi úroky, které bychom získali dalším půjčením vaší předčasně splacené. Žádost je však nutné podat     minimálně 10 pracovních dní před datem požadované předčasné splátky, a to písemně anebo osobně v pobočce banky.. Pokud je garáž součástí zastavované nemovitosti k bydlení, u rodinného domu musí tvořit funkční celek, lze využít hypotéku na bydlení.. To v praxi znamená, že pokud jeden z manželů vstoupí do manželství s dluhem, nestává se jeho partner/partnerka automaticky spoludlužníkem. Zaslání potvrzení o výši zaplacených úroků úvěru (elektronicky). Úvěr se poskytuje od 200 000 Kč na dobu trvání až 30 let od poskytnutí úvěru. získali z vašeho hypotečního úvěru při splácení po celou dobu vaší fixace,. a každé další upomínky při neplnění smluvních podmínek ve výši 350,- CZK.. Předáte nám žádost o hypoteční úvěr včetně pár dokumentů potřebných ke schválení. V rámci pojištění majetku můžete získat komplexní pojištění nemovitosti i domácnosti.. kupní smlouva, či vyčíslení úvěru u jiné banky), pokud se jedná účelový úvěr. - případně také další informace k doplnění vyžádané poskytovatelem úvěru. Musí se však jednat o nemovitost, která má alespoň 51 % podlahové plochy určené k bydlení.. Na základě vaší žádosti a dodaných dokumentů proběhne schvalování úvěru.. Za podmínky, že mají příjmy v CZK, ze kterých má být úvěr splácen.. Máme pochopení pro obtížné životní situace a pokud budeme o vašich problémech vědět, můžeme včas navrhnout vhodné řešení – např. Pokud chce o hypotéku žádat jeden z manželů samostatně, bude třeba nejprve zúžit společné jmění manželů, popř. Následně si můžete začít plnit sny o dokonalém bydlení.. Vyberte si pojištění u jakéhokoliv poskytovatele s podmínkami, které jsou pro vás ty nejlepší.. Klasickou hypotéku na bydlení lze využít pouze na nemovitost, která má alespoň 51 % podlahové plochy určené k bydlení. Dá se říci, že vlastní peníze nepotřebujete, musíte však disponovat nemovitostí (může jich být i více), která má (mají) o 10 % vyšší hodnotu, než kolik si potřebujete půjčit. Ukazatel RPSN synteticky postihuje celkové náklady spotřebitelského úvěru vyjádřené jako roční procento z celkové výše spotřebitelského úvěru. upomínky při neplnění smluvních podmínek ve výši 150,- CZK a poplatku za zaslání 2. Podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru je pojištění předmětu zajištění (netýká se předmětu zajištění – samostatného pozemku bez stavby): pojištění může být sjednáno u jakéhokoli pojistitele nejpozději před čerpáním úvěru. - dokumenty dokládající účel úvěru (např. Po dobu čerpání budete platit pouze úroky z vyčerpané části úvěru. Ovládejte své finance odkudkoliv a kdykoliv. A) V případě předčasného splacení úvěrů sjednaných nebo zrefixovaných po 1. 12. 2016 máme podle zákona o spotřebitelském úvěru právo na náhradu. Patří k nim rovněž cookies třetích stran, které nám dovolují sledovat, jak webové stránky využíváte a následně tyto informace využít k přizpůsobení obsahu vašim zájmům. Prvním krokem ke sjednání hypotečního úvěru je schůzka s naším hypotečním specialistou. Výše měsíčních splátek po dočerpání úvěru je dána dobou trvání spotřebitelského úvěru.. Na základě zajištění úvěru nemovitostí získáte výhodnější úrokovou sazbu než u spotřebitelského úvěru.. Ano, musí se ale jednat o nemovitost, která je určena k bydlení. Vystavení vyčíslení zůstatku k doplacení úvěru. Při tomto setkání s naším hypotečním specialistou, který Vám poskytne informace k hypotečnímu úvěru, se také dozvíte, jaké dokumenty bude zapotřebí doložit.. Výše úvěru se rovná maximálně 90 % hodnoty nemovitosti stanovené bankou na základě ocenění smluvního znalce Banky CREDITAS.. Lze použít nemovitost s číslem popisným, případně evidenčním, která se musí nacházet na území ČR a její majitel musí dát souhlas se zřízením zástavního práva pro naši banku.. Proč platit nájem a stále nemít nic vlastního?. Pracovní poměr, ale musí být již minimálně jednou prodloužen a nesmíte být ve zkušební době nebo ve výpovědní lhůtě.. Pojištění zastavené nemovitosti musí být platné po celou dobu trvání úvěrového vztahu.. K poskytnutí hypotéky potřebujeme zástavu nemovitosti, která musí být po celou dobu hypotéky pojištěná. Pokud úvěr předčasně splatíte ke konci aktuální doby fixace, budete mít předčasné splacení zcela zdarma.. Převeďte svou hypotéku k nám. Novou hypotéku můžete využít na koupi nemovitosti. Online Banking je moderní, bezpečný a efektivní způsob řízení financí prostřednictvím internetu 24 hodin, 7 dní v týdnu. Výše minimálního příjmu, který potřebujete pro úspěšné získání úvěru na bydlení, se odvíjí od výše splátek hypotéky. Tato kalkulačka počítá s půjčením částky do 80 % hodnoty nemovitosti. Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.. Nejpozději tři měsíce před koncem uplynutí doby platnosti sjednané úrokové sazby vám zašleme dopis s informací, že se blíží změna fixace úrokové sazby na další období, spolu s nabídkou úrokové sazby pro další fixační období, jejíž součástí bude rovněž nová výše splátek po úpravě úrokové sazby.. Aktuální výše úrokové sazby pro výpočet úroku z prodlení je 10 % p.a.. Za hypotéku si můžete pořídit dokončený a zkolaudovaný byt nebo dům určený k bydlení. Toto ocenění zajistí Banka CREDITAS, výše náhrady nákladů, která Vám bude účtována, je uvedena v Sazebníku poplatků pro hypoteční úvěry.. Mějte jistotu, že budete moci splácet svou hypotéku i v případě nepříznivé životní situace.. Doba trvání spotřebitelského úvěru je od 3 do 30 let. Ano, splátku lze snížit dle vašich aktuálních možností a posunout splatnost až na hranici výše uvedeného, tj.

Značky:

splátka nemovitost informace ztráta výhoda výzva jistina podmínka smlouva sankce strana souvislost náhrada částka banka úvěruschopnost creditas hypotéka kalkulačka úhrada pokuta sazba rpsn dokumentace zástava závislost bonita schopnost totožnost doba pojišťovna pojistka hodnota fixace splatnost představa transakce karta koupě výstavba refundace rekonstrukce plocha investice možnost deviza oblast lhůta žádost pobočka součást praxe partnerka upomínka domácnost situace stavba finance cooky stránka schůzka hodina platnost změna nabídka úprava jistota hranice splátkou nemovitosti informace splátek podmínek smlouvy smlouva náhrada částku bance banka creditas hypotéku úhradou částky sazby bankou hypotéky úhrady nemovitostí smlouvu banku dobu nemovitost hodnotu podmínkám dobou fixace splátky době náhradu koupě úhrada doby podmínkou banky úhradu hodnoty podmínky podmínkami sazbu koupi informací náhrady doba splátku